emkap1926 logo
Dodano przedmiot Zaktualizowano Przedmiot usunięty No more products on stock You entered wrong value.

Brak produktów w koszyku.

regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EMKAP 1926

§1 DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 2. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze późn. zm.).
 4. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać od Właściciela Sklepu drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące przedmiotu prowadzonej działalności, w tym informacje o ofertach specjalnych, promocjach oraz inne wiadomości dotyczące działania Sklepu.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.emkap1926.com, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 7. Sprzedawca – Właściciel sklepu – ab ovo Joanna Byrt, ul. Bruzdowa 140H, 02-991 Warszawa, NIP: 5252414241, REGON: 389518385, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności, adres email: joanna.byrt@gmail.com
 8. Towary – Produkty – wszystkie produkty oferowane w Sklepie.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności liczbę i rodzaj Towaru.
 13. Wada fizyczna – przez wadę fizyczną należy rozumieć każdą niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;
  4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 14. Wada prawna – przez wadę prawną rozumieć sytuację, w której sprzedana rzecz stanowi własność osoby trzeciej lub jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przedmiotem Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu. Przedmiotowy regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.)
 3. Sklep internetowy działający pod adresem www.emkap1926.com, prowadzony jest przez ab ovo Joanna Byrt.
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do sieci Internet, przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari, Microsoft Edge), aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługa Javascript.
 5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 6. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 7. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich rozmiarów, cen oraz materiałów, z których zostały wykonane.
 8. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.emkap1926.com

§3 NEWSLETTER

 1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail usługę informacyjną w formie Newsletterów lub powiadomień o zmianie dostępności Produktów.
 2. Newsletter zawiera informacje o aktualnej ofercie Sprzedawcy, w tym o nowych Produktach i bieżących promocjach lub inne wiadomości dotyczące działania Sklepu.
 3. Powiadomienie o zmianie dostępności Produktów zawiera informację o zmianie dostępności asortymentu Sklepu.
 4. Usługa Newsletter jest świadczona przez czas nieoznaczony.
 5. Każdy Newsletter kierowany do Klientów zawiera: informację o nadawcy Newslettera, wypełnione pole „temat” określające treść Newslettera oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. Z chwilą przesłania przez Klienta wypełnionego formularza rejestracyjnego zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Niepodanie przez Klienta danych osobowych może jednak uniemożliwić dokonanie realizacji usługi przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

§4 REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Emkap 1926 zakładane jest konto Klienta.
 2. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy na stronie internetowej Sklepu wybrać opcję „Rejestracja”, a następnie podać swoje imię, nazwisko, e-mail, hasło oraz zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności.
 3. Poprzez rejestrację Klient zawiera z Właścicielem Sklepu umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez ab ovo Joanna Byrt konta Klienta w Sklepie.
 4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail, wysłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji i linkiem do sklepu
 5. Po kliknięciu w link Klient zostanie przekierowany na stronę Emkap 1926 i automatycznie zalogowany do panelu klienta. Klient może uzupełnić dodatkowe informacje wpisując swój adres oraz telefon.
 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Niepodanie przez Klienta danych osobowych może jednak uniemożliwić dokonanie realizacji usługi przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 7. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcji Sklepu jest nieodpłatne.
 8. Założenie konta Klienta nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień są zawarte w § 4 Regulaminu.
 9. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każde logowanie przez Klienta odbywa się za pomocą adresu e-mail i hasła wskazanego w formularzu rejestracyjnym.
 10. Klient, który zarejestrował konto może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji Sklepu, w tym składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu, monitorować status swoich Zamówień, dokonywać podglądu historii zamówień, zmieniać swoje dane osobowe, zmieniać hasło i usunąć konto.
 11. Emkap 1926 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Emkap 1926 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Emkap 1926.
 12. Pozbawienia Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, wiąże się z niemożnością ponownego zarejestrowania się bez zgody Sprzedawcy.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 14. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 3 ust 5 może być rozwiązana przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie lub przez Sprzedawcę w razie zakończenia świadczenia przez Sprzedawcę usług objętych umową poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji.

§5 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży składając Zamówienie na stronie Sklepu.
 2. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest podanie na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru oraz wygenerowania rachunku.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę internetową Sklepu i dokonać wyboru dostępnych Towarów w Sklepie przez dodanie do „Koszyka” lub kliknięcie przycisku „Kup teraz” następnie zarejestrować się w Sklepie lub zalogować do konta Klienta. Klient może również zarejestrować lub zalogować się w Sklepie przed dodaniem Towarów do „Koszyka”.
 5. Klient może również złożyć zamówienie bez rejestracji, po podaniu niezbędnych danych koniecznych do przeprocesowania Zamówienia.
 6. Klient przy składaniu Zamówienia powinien wybrać rozmiar i ilość zamawianych Towarów.
 7. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie składa zaproszenie do zawarcia umowy zakupu określonego Towaru w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Do momentu potwierdzenia złożonego Zamówienia Klient może modyfikować wprowadzone dane oraz wybrane Towary. W tym celu należy kierować się informacjami i komunikatami wyświetlanymi na stronie.
 9. Po podaniu wszystkich dostępnych danych na stronie Sklepu zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierało m.in. rozmiar, ilość i opis Towarów, cenę i inne koszty wyraźnie określone na stronie internetowej Sklepu.
 10. W celu skutecznego złożenia Zamówienia konieczna jest akceptacja Regulaminu, podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz po wyborze płatności naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płącę”.
 11. Po złożeniu Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca złożenie Zamówienia i treść złożonego zamówienia.
 12. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia; rozmiaru i ilości
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  3. wybranej metody płatności;
  4. wybranego sposobu dostawy.
 13. Każde złożenie Zamówienia w Sklepie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 14. Z momentem potwierdzenia przez Sklep przyjęcia złożonego Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych Towarów. Potwierdzenie następuje w formie wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta. W dalszej kolejności Klientowi przesyłane są bieżące informacje o przebiegu i realizacji Zamówienia.
 15. Emkap 1926 ma prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane podane przez Klienta budzą uzasadnione wątpliwości co do zgodności z prawdą; brak jest możliwości pojęcia kontaktu z Klientem na podstawie wskazanych przez niego danych; Klient dopuści się działania niezgodnego z prawem w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia; nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas Zamówienia w systemie płatności elektronicznych lub Klient nie dokona płatności we właściwym czasie tj. nie później niż w terminie 7 dni licząc od daty złożenia Zamówienia.
 16. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia złożonego Zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować o rezygnacji z Zamówienia.
 17. Zamówienie jest realizowane przez Sklep w miarę możliwości niezwłocznie, jednak jako, że szyjemy produkty z gęsiego puchu na zamówienie Klienta, realizacja zamówienia następuje w ciągu 7 dni od chwili otrzymania przez Emkap 1926 pełnej płatności za Produkt lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności elektroniczne tj. – po otrzymaniu potwierdzenia przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności przez Klienta. Dokładny termin wysyłki produktu każdorazowo wskazywany jest po przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 18. Czas realizacji zamówienia jest to czas od zaksięgowania wpłaty do momentu wydania paczki kurierowi.
 19. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 20. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6 DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również opłaty za Dostawę Towaru, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Dostawa Zamówionego w Sklepie internetowym Towaru na wskazany przez Klienta adres odbywa się przesyłką kurierską. Sklep nie oferuje odbioru osobistego Zamówionego Towaru.
 3. Koszty dostawy są uzależnione od wagi całkowitego zamówienia i kraju dostawy. Koszty dostawy kalkulowane są po dodaniu Produktów do koszyka.
 4. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie po uiszczeniu przez Klienta ceny sprzedaży zamówionego Towaru oraz kosztów dostawy.
 5. W przypadku niemożności zrealizowania dostawy przez wybrany przez Klienta sposób dostawy, zostanie on o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo.

§7 CENA I PŁATNOŚCI

 1. Ceny podawane są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów, zmiany oferty Towarów dostępnych w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Jednakże dla Klienta, który złożył Zamówienie przed zmianą ceny Towaru w Sklepie wiążą ceny aktualne na moment złożenia Zamówienia.
 3. Klient wybiera sposób zapłaty za zamówiony Towar.
 4. Płatności są obsługiwane przez Centrum rozliczeń elektronicznych polskie epłatności adres: Tajęcina 113, 36-002, KRS:0000227278 , NIP 5862141089 i REGON 220010531.

 

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem mającemu miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, przysługuje prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru.
 2. Skuteczne odstąpienie od umowy wymaga wypełnienia formularza o odstąpieniu od umowy (wzór do pobrania: formularz zwrotu) i przesłania go wraz ze zwracanymi Towarami na adres Emkap 1926, ul. Gołębia 5, 61-834 Poznań.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
 4. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy jest obowiązany zwrócić towar objęty Umową sprzedaży w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.
 6. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od Umowy z ab ovo Joanna Byrt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane rzez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jednakże jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta w taki sam sposób w jaki została dokonana płatność za złożone zamówienie.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów nie będących Konsumentami – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

 

§9 REKLAMACJE TOWARÓW (RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU)

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne sprzedanego Produktu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Kupujący uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 3. Aby dokonać reklamacji należy wypełnić „Formularz reklamacji”, bezpieczne zapakować reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacji i dołączonym dowodem zakupu – fakturą oraz odesłać przesyłkę na adres: Manufaktura Emkap 1926, ul. Gołębia 5, 61-834 Poznań
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji - towar uszkodzony zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na inny – pełnowartościowy i wysłany na koszt Sklepu a jeśli nie będzie to możliwe, zwrócimy równowartość ceny produktu powiększoną o koszt najtańszej możliwej dostawy.
 5. Nie przyjmujemy przesyłek „za pobraniem”. Sugerujemy odsyłanie towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub korzystając z opcji pocztowej „potwierdzenie nadania” lub „paczka priorytetowa”
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru w transporcie Klient jest obowiązany do spisania przy obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 9. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca zataił podstępnie wadę.

§10 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Ab ovo Joanna Byrt podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres poczty elektronicznej hello@emkap1926.com
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§11 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in. zwrócić się do:
  1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  2. polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporów wynikłych z zawartej Umowy sprzedaży;
  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów w celu uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej w rozstrzygnięciu sporów wynikłych z zawartej Umowy sprzedaży.
 2. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. W przypadku nie wyrażenia woli skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Emkap 1926 a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Emkap 1926 a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ab ovo Joanna Byrt.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne powszechnie obowiązujące właściwe przepisy prawa polskiego.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Emkap 1926 zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa i zmiany sposobów płatności i dostaw. Informacje o zmianie Regulaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu oraz o możliwości jego akceptacji przy pierwszym zalogowaniu do konta Klienta, licząc od dnia wejścia w życie zaktualizowanego Regulaminu.
 2. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Zamówienia złożone przed datą zmiany Regulaminu będą realizowane na zasadach określonych w Regulaminie w brzmieniu sprzed wprowadzenia zmian.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z treścią Regulaminu Sprzedawca udziela wszelkich informacji pod adresem e-mail: hello@emkap1926.com
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny i ustaw szczególnych, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827)
 6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
crossmenuchevron-down